Ga naar de inhoud

Privacy policy en meer

Privacybeleid van Fotoclub Drunen 2010

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fotoclub Drunen 2010 verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Fotoclub Drunen 2010 of om een andere reden persoonsgegevens aan Fotoclub Drunen 2010 verstrekt, worden je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Fotoclub Drunen 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51829207
De secretaris van Fotoclub Drunen 2010 is bereikbaar via info@fotoclubdrunen.nl

2. Welke gegevens verwerkt Fotoclub Drunen 2010 en voor welk doel
2.1 Lidmaatschap
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens,
c) telefoonnummer en e-mailadres,
d) profielfoto
e) merk en type camera, soorten lenzen en foto bewerk software die je gebruikt
f) interessegebieden fotografie (zoals bijv. portretfotografie, natuurfotografie, etc)

Fotoclub Drunen 2010 verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. van de Fotobond, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Fotoclub Drunen 2010;
c) Je naam en e-mailadres worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
d) Je camera, lenzen en software gegevens worden gebruikt om kennisavonden en activiteiten op af te stemmen en om kennis delen te bevorderen
e) Je interessegebieden fotografie worden gebruikt om kennisavonden en activiteiten op af te stemmen en om kennis delen te bevorderen
f) Je profielfoto en voornaam worden gebruikt op onze website op de “Onze leden” website.

2.2 Informatie aanvraag
Via het formulier op onze website kun je een vraag aan ons stellen. De in het formulier verstrekte gegevens, naam en e-mailadres, worden uitsluitend gebruikt om met je te communiceren over je vragen of opmerkingen. Deze gegevens worden verder niet verwerkt in onze ledenadministratie.

2.3 Interne nieuwsbrief
Fotoclub Drunen 2010 gebruikt je naam en e-mailadres om je haar interne e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Fotoclub Drunen 2010 te sturen. Voor de interne nieuwsbrief werkt Fotoclub Drunen 2010 met een online dienst. Met deze online dienst is een verwerkersovereenkomst aangegaan.

3. Bewaartermijnen
Fotoclub Drunen 2010 verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Deze gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Fotoclub Drunen 2010. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verstrekking aan derden
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Fotoclub Drunen 2010 passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Fotoclub Drunen 2010 verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
4.3 Fotoclub Drunen 2010 is aangesloten bij de Fotobond – Nederlands Centrum voor Vrijetijds Fotografie. Onze leden worden ook aangemeld bij de Fotobond. Hiervoor verstrekken wij de noodzakelijke persoongegevens aan de Fotobond. Met de Fotobond is door ons een verwerkersovereenkomst aangegaan.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de Dropbox map van Fotoclub Drunen 2010 kun je ten alle tijden je gegevens inzien. Uitsluitend de leden van Fotoclub Drunen 2010 krijgen toegang tot deze Dropbox map.
5.2 Via de secretaris van Fotoclub Drunen 2010 kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Fotoclub Drunen 2010 zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.3 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris.
5.4 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Fotoclub Drunen 2010 je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuur.
5.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons bestuur via e-mailadres: info@fotoclubdrunen.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Download het Privacybeleid in PDF formaat

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor Google Analytics waarmee wij onze website kunnen analyseren en verbeteren. Daarnaast plaatsen verschillende social media platformen zoals, Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube en Google, via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Op de websites Wikipedia en AboutCookies.org vind u meer informatie over Cookies en hoe u deze kunt verwijderen.

Uit een bezoek aan deze website verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van onze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. De cookies op deze website kunnen niet gebruikt worden om u op websites van derden te identificeren. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fotoclub Drunen. Alle rechten van de foto’s op de website berusten bij de makers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fotoclub Drunen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Beperkte aansprakelijkheid

Fotoclub Drunen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fotoclub Drunen.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fotoclub Drunen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Disclaimer voor www.fotoclubdrunen.nl

Fotoclub Drunen 2010 (Kamer van Koophandel: 51829207), hierna te noemen Fotoclub Drunen, verleent u hierbij toegang tot www.fotoclubdrunen.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Fotoclub Drunen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd en aangepast en aangevuld door Fotoclub Drunen.